Rekrutacja 2024/2025

 

Szanowni Rodzice,

Dnia 1 marca 2024 rozpoczyna się nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych Gminy Świebodzin.

 

Rekrutacja jest prowadzona elektronicznie z wykorzystaniem systemu informatycznego https://swiebodzin.rekrutacje.edu.pl/  

 

Przed przystąpieniem do zapisu dziecka należy zapoznać się z instrukcją: 

Instrukcja_dla_rodzicow.pdf

 

POSTĘPOWANIE KROK PO KROKU: 

1. W pierwszym kroku należy założyć konto na platformie naboru. 

2. Następnie wypełnić zgłoszenie dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego przy szkole i wysłać drogą elektroniczną w systemie naboru (złożenie wniosku w elektronicznym systemie jest możliwe 24 h na dobę ale TYLKO w terminie naboru). 

3. Po wysłaniu wniosku należy go wydrukować, podpisać (oboje rodziców lub opiekunów) i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 1 do 15 marca 2024, załączając wewnątrzszkolną kartę zapisu dziecka oraz załączniki (do pobrania na dole strony). Prosimy zabrać ze sobą dowody osobiste rodziców oraz akt urodzenia dziecka. 

 

Nabór do klas pierwszych odbywa się w terminie od 1 marca 2024r. od godz. 8.00 do 15 marca 2024r. do godz. 15.00.

Nabór do zerówki odbywa się w terminie od 8 marca 2024r. od godz. 8.00 do 22 marca 2024r. do godz. 15.00.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin biorą udział dzieci urodzone w roku 2017.

Gmina Świebodzin prowadzi sześć szkół podstawowych, w tym pięć na terenie Świebodzina. Każda placówek ma przypisane ulice, osiedla lub całe miejscowości, które tworzą obwody. Dziecko zamieszkałe w obwodzie  danej szkoły ma zagwarantowane w niej miejsce. Obowiązkiem rodzica jest tylko dokonanie stosownego zgłoszenia.

 

 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu drogą mailową poczta@sp1.swiebodzin.pl lub telefonicznie 68 475 09 65

 

GRANICE OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 w ŚWIEBODZINIE:  

ulice: 30 Stycznia, Akacjowa, Aleja 700-lecia, Brukowa, Cegielniana, Cicha, Gen. Sikorskiego, Głogowska numery parzyste od nr 2 do nr 20a, Kamienna, Kawaleryjska, Konarskiego, Kozia, Krótka, Łukowa, Łużycka od nr 2 do nr 22 – parzyste i od nr 1 do nr 15 nieparzyste, Ogrodowa, osiedle Zielone Wzgórze, osiedle Żaków, Podmiejska, Plac Wolności, Prosta, Rynkowa, Skrajna, Sobieskiego, Spokojna, Strumykowa, Topolowa, Wałowa, Zachodnia numery parzyste od nr 22 do 42b i nieparzyste od nr 17 do 71, Zielona.

oraz miejscowości: Borów, Kamionka, Lubogóra, Niedźwiady, Podjezierze, Rozłogi, Wilkowo.

 

 
Do pobrania dla rodziców: 
 

 

 

 

 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgłoszenie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej (dzieci z obwodu szkoły)

 

Zakres danych osobowych przetwarzanych w ww. zgłoszeniu:

1)      imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

Podstawa prawna: art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

 

Dokumenty załączane do zgłoszenia:

Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

 

W treści zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej powinien być spełniony obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 11, 66-200 Świebodzin, tel. 068 475 09 65.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie do klasy I publicznej szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia.

4.      Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

5.      Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej.

6.      Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawca systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych os. w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

7.      Dane osobowe dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły przetwarzane są do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej. Administrator będzie przetwarzać dane w dalszych celach, tj. w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji.

8.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b)      sprostowania danych;

c)      ograniczenia przetwarzania;

d)     żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.

9.      Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły podstawowej (dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły)

 

Zakres danych osobowych przetwarzanych w ww. wniosku:

1)      imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

5)      wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Ponadto w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący. To ten podmiot określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia ww. kryteriów.

 

W treści wniosku rekrutacyjnego powinien być spełniony obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 11, 66-200 Świebodzin, tel. 068 475 09 65.

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

4.      Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

5.      Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy I publicznej szkoły podstawowej.

6.      Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawca systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych os. w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Ponadto listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie administratora.

7.      Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

8.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b)      sprostowania danych;

c)      ograniczenia przetwarzania;

d)     żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO.

9.      Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

Wniosek rekrutacyjny do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej/publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

 

Zakres danych osobowych przetwarzanych w ww. wniosku:

1)      imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2)      imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

5)      wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznych innych form wychowania przedszkolnego.

Podstawa prawna: art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

Dokumenty załączane do wniosku rekrutacyjnego:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573);

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159).

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący i to ten podmiot określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów. Na tym etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Spełnienie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W treści wniosku rekrutacyjnego powinien być spełniony obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 11, 66-200 Świebodzin, tel. 068 475 09 65.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej/ publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej/ publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. 

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. dostawca systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych os. w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Ponadto listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie administratora.

7. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub publicznej szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania danych;

c) ograniczenia przetwarzania;

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).